АИИР

АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ, ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ


A
  1. Да подпомага разработването и развитието на стратегически планове за икономическото развитие на областите Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч. (“Региона”).
  2. Да подпомага разкриването на пречките за икономическо развитие на Региона, както и на възможности за икономическото развитие, и да съдейства за осведомяването на представители на публичния и частния сектор за такива пречки и възможности.
  3. Да окуражава и улеснява взаимодействието и участието на заинтересовани представители на частния и публичния сектор на всички нива в създаването на благоприятен климат за стопанска дейност и икономическо развитие на Региона.
  4. Да подпомага възникването на нови стопански субекти и разрастването и дейността на съществуващите стопански субекти.
B
  1. Да подпомага изграждането на обекти с учебно или научно-изследователско предназначение в Региона.
  2. Да разпространява и подкрепя идеите за чиста околна среда и устойчиво развитие на Региона.
  3. Да съдейства за промяна на политики, планове и програми с цел насърчаване и въвеждане на природоопазващи устойчиви практики в Региона.
  4. Да съдейства за развитието на човешките ресурси в Региона, посредством насърчаване на образованието, професионалната подготовка и разкриването на работни места.
C
  1. Да подпомага процеса на социално включване и личностната реализация на лица от етническите малцинства в Региона.
  2. Да подпомага лица от етническите малцинства в Региона при намиране на работа, стартиране на собствен бизнес или включването им в други форми на трудова заетост.